GRAFIK TLAČOVÝCH MÉDIÍ

Školský vzdelávací program DIZAJNÉR MÉDIÍ

Kód a názov študijného odboru: 3446 K grafik tlačových médií

 • Študijný odbor Grafik tlačových médií je určený pre: chlapcov a dievčatá
 • Dĺžka a forma štúdia: štvorročné denné štúdium
 • Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
 • Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške + výučný list

Absolvent školského vzdelávacieho programu GRAFIK MÉDIÍ študijný odbor 3446 K grafik tlačových médií je kvalifikovaný odborník, schopný vykonávať a riadiť technologické operácie v oblasti spracovania textových a obrazových informácií pre potreby výroby tlačových médií. Vie používať technologickú dokumentáciu, vyberať vhodné materiály a technológie, používať stroje a zariadenia.

Odborné kompetencie absolventa:

 • aktívne používať základy technológií spracovania textu a obrazu,
 • ovládať typografické pravidlá,
 • používať prevádzkovú a technologickú dokumentáciu rukopisov a ostatných reprodukčných podkladov,
 • ovládať postupy grafickej prípravy podkladov pre polygrafickú výrobu tlačovín – tlačových médií,
 • ovládať jednotlivé typy sadzby, organizáciu práce a technologické kroky pri spracovaní sadzby,
 • ovládať grafické a zalamovacie programy,
 • ovládať zákonitosti kompozičného usporiadania prvkov v ploche tlačového média,
 • ovládať základy aplikovanej výpočtovej techniky,
 • používať možnosti tlačových techník a tieto vedomosti efektívne využiť pri grafickom návrhu tlačového média,
 • ovládať základy a zásady grafickej úpravy tlačových médií.